Odbor pratotechniky a ekológie zabezpečuje komplexnú problematiku trávnych porastov a pratotechnických postupov smerujúcich k udržaniu priaznivého stavu lúk a pasienkov, hodnotí aktuálny stav trávnych porastov vo vzťahu k environmentu, pôdnym a mikrobiologickým procesom, zabezpečuje výskum produkčných a mimoprodukčných funkcií trávnych porastov z hľadiska ich obhospodarovania ako aj trvalo udržateľného rozvoja, navrhuje vhodné spôsoby obhospodarovania trávnych porastov s dôrazom na ekologické aspekty a zachovanie biodiverzity, vykonáva výskum rôznych typov trávnych porastov s dôrazom na optimálny výber druhov, odrôd a ich kombinácií a na správnu pratotechniku, testuje novovyšľachtené druhy a odrody tráv, ďatelinovín a ich miešaniek v rôznych ekologických podmienkach, zameriava sa na problematiku nevyužívaných a opustených trávnych porastov a ich revitalizáciu, sleduje možnosti ekologickej obnovy a zatrávňovania ornej pôdy, zabezpečuje obnovu trávnych porastov formou bezorebných prísevov tráv a ďatelinovín. 


Pracovníci

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Ing. Jozef Čunderlík, PhD. 
Vedecký pracovník, Zástupca riaditeľky
jozef.cunderlik@nppc.sk421 48 31002 13421 902 035 575
Ing. Zuzana Kováčiková, PhD. 
Vedecká pracovníčka, zástupkyňa odboru
zuzana.kovacikova@nppc.sk421 48 31002 30
Ing. Janka Martincová, PhD. 
Vedecká pracovníčka
janka.martincova@nppc.sk421 48 31002 31
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Vedecká pracovníčka, vedúca odboru
vladimira.vargova@nppc.sk421 48 31002 27421 911 278 051