Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave zabezpečuje výskumnú činnosť v oblasti diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti v podhorských a horských oblastiach Slovenska s dôrazom na možnosti využitia málo úrodných a kyslých pôd pre pestovanie netradičných druhov drobného ovocia – čučoriedok a brusníc a nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy na produkciu biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Podieľa sa na výskume dlhodobého hnojenia poloprírodných trávnych porastov minerálnymi hnojivami z hľadiska ich vplyvu na produkčné a mimoprodukčné ukazovatele. Poskytuje poradenstvo praxi v oblasti predmetu činností, vypracúva projekty plantážového pestovania netradičných druhov drobného ovocia a energetických drevín.


Pracovníci

Meno, pozícia
Anna Balážová
Technická pracovníčka
421 43 58942 48
Ing. Ján Daniel
Výskumný pracovník, vedúci RVP
jan.daniel@nppc.sk421 43 58942 48
Ing. Michal Medvecký, PhD. 
Vedecký pracovník 
michal.medvecky@nppc.sk421 43 58942 48