Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok zabezpečuje vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti siatych trávnych porastov (testuje aj potenciálne druhy, vhodné pre slovenské krmovinárstvo z aspektu klimatickej zmeny, ale aj z aspektu ich vytrvalosti), v oblasti prísevov kultúrnych druhov do trávnych porastov, v oblasti usmernenej pratotechniky na trávnych porastoch v konvenčných, ekologických a agroenvironmentálnych podmienkach, s dôrazom na krmovinárske, ale aj ekologické a environmentálne funkcie. Skúma možnosti revitalizácie opustených a ruderálnych trávnych porastov. Rieši a podieľa sa na riešení výskumných a nevýskumných úloh a projektov, na príprave koncepcií, štúdií, návrhov a metodík. V širšom regióne poskytuje poradenstvo praxi pri zakladaní a obhospodarovaní siatych trávnych porastov, pri zlepšovaní trávnych porastov a pri pratotechnických opatreniach na trávnych porastoch v rozličných agroklimatických podmienkach.


Pracovníci

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Ing. Norbert Britaňák, PhD.
Výskumný pracovník, zástupca vedúceho RVP
norbert.britanak@nppc.sk421 44 29010 12
Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD. 
Vedecký pracovník, vedúci RVP 
lubomir.hanzes@nppc.sk421 44 29010 10421 903 557 406
Ing. Iveta Ilavská, PhD. 
Vedecká pracovníčka
iveta.ilavska@nppc.sk421 44 29010 11