Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) bol založený 1.1.1962 v Poprade ako Výskumný ústav lúk a pasienkov. Po troch rokoch  bolo jeho sídlo premiestnené do Banskej Bystrice. V dobe svojho vzniku mal výskumný ústav celoštátnu pôsobnosť na Slovensku a v Čechách. Od 1.1.2014 sa rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva stal súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra so sídlom v Lužiankach.

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva sa zameriava na komplexný výskum trávnych porastov a systémov hospodárenia v podhorských a horských regiónoch. Zabezpečuje výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenie kvality a konkurencieschopnosti výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu pre potravinárske a nepotravinárske využitie, produkčného a mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov výskumu užívateľom. Tvorí projekčné, prognostické a koncepčné štúdie týkajúce sa jednotlivých typov porastov, spôsobov hospodárenia na trávnych porastoch a pasenia hospodárskych zvierat.

Hlavné činnosti VÚTPHP

 • Výskum a riešenie úloh a projektov výskumu a vývoja (domácich i medzinárodných) v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby, využívania trávnych porastov a v oblasti horského poľnohospodárstva;
 • Sledovanie výziev národných a medzinárodných grantových agentúr a vypracovávanie výskumných projektov v rámci predmetu činnosti;
 • Aktívna národná i medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca, účasť v projektoch medzinárodného výskumného priestoru;
 • Činnosť v domácich i medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách, odborných a profesných orgánoch, zväzoch, združeniach, radách a komisiách pôsobiacich v predmete činnosti NPPC-VÚTPHP;
 • Overovanie a tvorivá transformácia svetových a tuzemských poznatkov vedy a praxe pre ich praktické uplatňovanie vo výrobnej, spoločenskej a správnej praxi;
 • Odovzdávanie výsledkov výskumu a vývoja (VaV) riadiacim orgánom a užívateľskej sfére formou výskumných správ, vedeckých a odborných publikácií, hmotných a nehmotných realizačných výstupov a metodických postupov a organizáciou konferencií, seminárov, školení a inštruktáží;
 • Obchodná činnosť s osivom a sadivom, pozberová úprava a obchodovanie so semenami tráv a ďatelinovín;
 • Špeciálna poradenská, hodnotiaca a projekčná činnosť neinvestičného charakteru pre decíznu sféru, poľnohospodársku prax, biologické a technické služby, pestovateľské technológie s cieľom uplatňovania inovatívnych prvkov vo VaV, rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve;
 • Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov a informácií pre prípravu stratégií, prognóz, koncepcií, expertíz, štúdií, návrhov a syntéz v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby, poľnohospodárstva a súvisiaceho výskumu, návrhy systémov hospodárenia na poľnohospodárskej  pôde a v horskom poľnohospodárstve a návrhy uplatnenia nových technologických postupov;
 • Získavanie, poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií pre potreby výskumu, vývoja, poradenstva a praxe;
 • Účasť na tvorbe a činnosti integrovaného informačného systému vedecko-technických informácií rezortu pôdohospodárstva;
 • Edičná činnosť, vydávanie vedecko-výskumnej a odbornej periodickej i neperiodickej tlače v oblasti predmetu činnosti;
 • Vedecká a odborná výchova, ďalšie vzdelávanie vedecko-výskumných pracovníkov a študentov všetkých stupňov školského vzdelávania;
 • Analytické činnosti v chemickej, fyzikálnej, biologickej, krajinotvornej a ďalších oblastiach súvisiacich s predmetom činnosti;
 • Rozvoj, udržiavanie a skvalitňovanie infraštruktúry pre všetky formy výskumu a vývoja;
 • Vedľajšia hospodárska činnosť s cieľom tvorby vlastných zdrojov;
 • Plnenie ďalších aktuálnych úloh stanovených zriaďovateľom.