Synergia prírodných ekosystémov v krajine

Trávne porasty patria k najrozšírenejším ekosystémom na svete a v krajine sú významným ekostabilizačným prvkom. V súčasnom období klimatickej zmeny sprevádzanej nepriaznivými prírodnými javmi, je nevyhnutné prinášať inovatívne riešenia pre udržateľný manažment prírodných ekosystémov a krajiny.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť príležitosť pre vedcov a odborníkov z rôznych odborov podeliť sa o výsledky výskumu v oblasti obhospodarovania trávnych porastov, hodnotenia ekosystémových služieb pôdy a agroekosystémov, agrolesníckych systémov a využívania krajiny. Ďalším cieľom konferencie je posilniť medzinárodnú spoluprácu a nadviazať nové vzťahy a siete medzi skúsenými vedeckými odborníkmi.