VÚTPHP vykonáva od roku 1962 komplexný výskum, poradenstvo a realizáciu systémov hospodárenia na trávnych porastoch v súlade s princípmi ekologickej a krajinotvornej poľnohospodárskej výroby v oblastiach:

 • PRODUKČNÉ, MIMOPRODUKČNÉ A KRAJINOTVORNÉ FUNKCIE TRÁVNYCH PORASTOV
  Udržateľná produkcia trávnej fytomasy, spôsoby a postupy jej využitia.
 • SEMENÁRSTVO TRÁV A ĎATELINOVÍN
  Zmesi na kŕmne a mimoprodukčné účely vrátane aplikácie bezorbovou technikou
 • CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ ANALYTICKÁ ČINNOSŤ
  Rozbory trávnej fytomasy, krmív, pôd a znečistenia ovzdušia
 • PESTOVANIE NETRADIČNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH KULTÚR
  Vŕba rýchlorastúca, čučoriedka vysoká, brusnica pravá
 • OPLÔTKOVÝ SYSTÉM ARGOS
  Poradenstvo a predaj komponentov