Odbor pratotechniky zabezpečuje komplexnú problematiku trávnych porastov a pratotechnických postupov smerujúcich k udržaniu priaznivého stavu lúk a pasienkov, hodnotí aktuálny stav trávnych porastov vo vzťahu k environmentu, pôdnym a mikrobiologickým procesom, zabezpečuje výskum produkčných a mimoprodukčných funkcií trávnych porastov z hľadiska ich obhospodarovania ako aj trvalo udržateľného rozvoja, navrhuje vhodné spôsoby obhospodarovania trávnych porastov s dôrazom na ekologické aspekty a zachovanie biodiverzity, vykonáva výskum rôznych typov trávnych porastov s dôrazom na optimálny výber druhov, odrôd a ich kombinácií a na správnu pratotechniku, testuje novovyšľachtené druhy a odrody tráv, ďatelinovín a ich miešaniek v rôznych ekologických podmienkach, zameriava sa na problematiku nevyužívaných a opustených trávnych porastov a ich revitalizáciu, sleduje možnosti ekologickej obnovy a zatrávňovania ornej pôdy, zabezpečuje obnovu trávnych porastov formou bezorebných prísevov tráv a ďatelinovín. 

Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok zabezpečuje vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti siatych trávnych porastov (testuje aj potenciálne druhy, vhodné pre slovenské krmovinárstvo z aspektu klimatickej zmeny, ale aj z aspektu ich vytrvalosti), v oblasti prísevov kultúrnych druhov do trávnych porastov, v oblasti usmernenej pratotechniky na trávnych porastoch v konvenčných, ekologických a agroenvironmentálnych podmienkach, s dôrazom na krmovinárske, ale aj ekologické a environmentálne funkcie. Skúma možnosti revitalizácie opustených a ruderálnych trávnych porastov. Rieši a podieľa sa na riešení výskumných a nevýskumných úloh a projektov, na príprave koncepcií, štúdií, návrhov a metodík. V širšom regióne poskytuje poradenstvo praxi pri zakladaní a obhospodarovaní siatych trávnych porastov, pri zlepšovaní trávnych porastov a pri pratotechnických opatreniach na trávnych porastoch v rozličných agroklimatických podmienkach.


Pracovníci

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Ing. Jozef Čunderlík, PhD. 
Vedecký pracovník, zástupca vedúcej odboru
jozef.cunderlik@nppc.sk+421 48 31002 13
+421 902 035 575
Ing. Janka Martincová, PhD. 
Vedecká pracovníčka
janka.martincova@nppc.sk+421 48 31002 31
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Vedecká pracovníčka
vladimira.vargova@nppc.sk+421 48 31002 27
+421 911 278 051

Pracovníci – RVP Liptovský Hrádok

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Ing. Norbert Britaňák, PhD.
Výskumný pracovník
norbert.britanak@nppc.sk+421 44 29010 12
RNDr. Ľubomír Hanzes, PhD. 
Výskumný pracovník
lubomir.hanzes@nppc.sk+421 44 29010 10
+421 903 557 406
Ing. Iveta Ilavská, PhD. 
Výskumná pracovníčka
iveta.ilavska@nppc.sk+421 44 29010 11