Odbor horských systémov a techniky zabezpečuje výskum využitia trávnych a ďatelinotrávnych porastov pasením jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat. Hodnotí vplyv pasienkových chovov na krajinné prostredie, ekologickú stabilitu územia, floristické zloženie porastov, a kvalitu živočíšnej produkcie. Zaoberá sa problematikou zberu a konzervovania produkcie trávnych a ďatelinotrávnych porastov, netradičnými spôsobmi manažmentu krajiny, bilanciami emisií skleníkových plynov z trávnych porastov a alternatívnym využívaním fytomasy porastov na energetické účely a kompostovanie. Overuje a hodnotí nové technológie a strojové systémy pre obhospodarovanie trávnych porastov a pasienkarstvo. Spracúva koncepcie a prognózy rozvoja horského poľnohospodárstva, projekty manažmentu lúčno-pasienkových hospodárstiev, udržateľnej primárnej produkcie trávnych porastov a projekty ekologických ochranných a zveľaďovacích opatrení.

Pracovníci

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Ing. Zuzana Dugátová
Výskumná pracovníčka
zuzana.dugatova@nppc.sk421 48 31002 36
Ing. Mariana Jančová, PhD. 
Vedecká pracovníčka, vedúca odboru, vedecká sekretárka
mariana.jancova@nppc.sk421 48 31002 09421 911 258 266
Ing. Stela Jendrišáková, PhD. 
Vedecká pracovníčka
stela.jendrisakova@nppc.sk421 48 31002 35
Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Vedecká pracovníčka, riaditeľka
miriam.kizekova@nppc.sk421 48 31002 26421 903 254 562
RNDr. Štefan Pollák 
výskumný pracovník, zástupca vedúcej odboru
stefan.pollak@nppc.sk421 48 31002 17
Imrich Mikloš
Technický pracovník
imrich.miklos@nppc.sk421 48 31002 06