Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku je odborný časopis zameraný na trávne porasty a ich funkcie, krmovinárstvo, chov a zdravotný stav zvierat, využitie trávnych porastov na energetické účely, hodnotenie technologických postupov, ako aj na rozvoj vidieka a zachovanie krajiny. Našou snahou je každý rok podávať v časopise informácie o rozhodujúcich aktivitách pracovníkov ústavu, ktoré buď priamo alebo nepriamo súvisia s našou činnosťou.

Šéfredaktorka: Ing. Iveta Ilavská, PhD.
Zástupca šéfredaktorky: Ing. Norbert Britaňák, PhD. 
Editori: Ing. Iveta Ilavská, PhD., RNDr. Štefan Pollák, Ing. Norbert Britaňák, PhD., Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.
ISSN 1337-589X
Registrované Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 3427/09