REZORTNÝ PROJEKT VEDY A VÝSKUMU

Multifunkčné hospodárenie na rôznych typoch trávnych porastov
Doba trvania: 01/2019 – 12/2021
Koordinátor: Ing. Iveta Ilavská, PhD.Kľúčovými výskumnými oblasťami je produkcia kvalitných krmovín na ornej pôde, optimalizácia výživy a využívania porastov v podmienkach klimatickej zmeny, hodnotenie províznych a regulačných ekosystémových služieb trávnych porastov v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach, vytvorenie technologických postupov na elimináciu trávnych porastov poškodených lesnou zverou, monitorovanie biodiverzity extenzívnych poloprírodných a opustených trávnych porastov, analýza produkcie Vaccinium corymbosum L.  pri organickom hnojení.


ÚLOHY ODBORNEJ POMOCI

Plnenie činností v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov a vzniknutých zmien v tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania plôch trvalých trávnych porastov na základe požiadaviek MPRV SR
Zodpovedný riešiteľ za NPPC-VÚTPHP: RNDr. Štefan Pollák
Úloha vyplýva z „Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013 o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činnosti súvisiacich s využitím pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a lesným hospodárstvom“, na základe ktorého je Slovenská republika povinná evidovať emisie z poľnohospodárskej výroby. Cieľom riešenia úlohy je monitorovanie emisií skleníkových plynov z trvalých trávnych porastov SR, práca v CRF reportér a vyhodnocovanie získaných údajov z emisií za obdobie 1999-2013, spolupráca na submisii UNFCCC, realizácia reportov pre potreby NIS a LULUCF, odpovede a odborné stanoviská pre reportérov z komisií IPCC. Emisie z poľnohospodárskej pôdy v sektore AFOLU – NIS SR v podsektore poľnohospodárstvo boli spracované podľa metodológie IPCC 2006. 

Kvalitná primárna produkcia z trávnych porastov a  nevyužitých pôd v horských a podhorských oblastiach
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mariana Jančová, PhD.
Sumárnym cieľom úlohy je zabezpečenie udržateľného využívania pasienkov a lúk, zachovanie trávnych porastov s vysokou biodiverzitou a zvýšenie diverzifikácie poľnohospodárskej výroby efektívnym a zároveň ekologicky prijateľným spôsobom, s dôrazom na ochranu životného prostredia a kultúrneho rázu krajiny. Čiastkovými cieľmi úlohy  je aktualizácia údajov TTP podľa spôsobu obhospodarovania, zhodnotenie produkčnej schopnosti, potenciálu a kvality TP vybraných území, monitoring a výber plôch TTP s prirodzeným výskytom borievok, výber plôch s hromadným výskytom borievok ako zdroja plodov, resp. sadbového materiálu pre ďalšie rozširovanie, monitorovanie trávnych porastov s vysokou biodiverzitou ako podklad pre potreby overovania zhody s kritériami ochrany trávnych porastov s vysokou biodiverzitou na účely Nariadenia komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Vypracovanie plánov monitoringu vplyvu redukcie odpadovej biomasy a zvyškov z poľnohospodárskej pôdy na zásoby uhlíka v pôde, a plánov manažmentu zachovania kvality pôdy a uhlíka v pôde pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Úloha vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, čl. 29/(2), ktorá stanovuje aktualizované pravidlá pre kritériá trvalej udržateľnosti. Energia z biopalív, biokvapalín a palív z biomasy sa zohľadňuje na účely: a) prispievanie k cieľu Únie stanovenému v článku 3 ods. 1 a podielu energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch; b) posudzovanie dodržiavania povinností týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov vrátane povinnosti stanovenej v článku 25; c) a oprávnenosť na finančnú podporu na spotrebu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy, iba ak spĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v odsekoch 2 až 7 a 10. Odsek 2 hovorí, že biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z odpadu a zo zvyškov, ktoré nepochádzajú z lesnej, ale z poľnohospodárskej pôdy, sa zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c), len ak prevádzkovatelia alebo vnútroštátne orgány zaviedli monitorovacie alebo riadiace plány na riešenie vplyvov na kvalitu pôdy a uhlík v pôde. Cieľom ÚOP je vypracovanie riadiacich plánov pre zachovanie obsahu uhlíka a kvality pôdy pre udržateľnú produkciu obnoviteľných zdrojov biomasy z poľnohospodárskej pôdy. Kľúčovým faktorom bude vypracovanie stratégie efektívneho monitoringu vplyvu dopadov systémov pestovania jednoročných a trvalých poľnohospodárskych kultúr na akumuláciu uhlíka a zmeny fyzikálno-chemických vlastností pôdy.

Analýza stavu trávnych porastov s vysokou biodiverzitou pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stela Jendrišáková, PhD. 
Úloha vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, čl.- 29(3) biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy zohľadnené na účely uvedené v odseku 1 pododseku písmena a) prispievanie k cieľu Únie stanovenému v článku 3 ods. 1 a podielu energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch; b) posudzovanie dodržiavania povinností týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov vrátane povinnosti stanovenej v článku 25; c) a oprávnenosť na finančnú podporu na spotrebu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy, nesmú byť vyrobené zo surovín získaných z pôdy s vysokou biologickou rozmanitosťou, konkrétne pôdy, ktorá mala v januári 2008 alebo po tomto dátume jeden z týchto štatútov, a to bez ohľadu na to, či daná pôda tento štatút ešte má. V článku 29 odseku 3 písmene d) sú explicitne uvedené trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou s rozlohou viac ako jeden hektár. Predmetom ÚOP je vytvorenie databázy  prirodzených a poloprirodzených trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorá bude obsahovať
1) analýzu stavu prirodzených a poloprirodzených trávnych porastov, 
2) rozlohu týchto trávnych porastov. 

Model ekonomicky a environmentálne udržateľného nízko emisného systému chovu dobytka v špecifických podmienkach Polonín
Zodpovedný riešiteľ za NPPC-VÚTPHP: Ing. Norbert Britaňák, PhD.
V tejto ÚOP je VÚTPHPpartnerom Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Cieľom úlohy je optimálne využitie živín disponibilnej biomasy krmovín s dôrazom na ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty. VÚTPHP posudzuje kvalitu a kvantitu výroby krmovín na ornej pôde z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka.


OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE – VA

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti
Acronym: SMARTFARM
Kód projektu: 313011W112
Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie. Výskum je zameraný na komplexné riešenia produkčných systémov s dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, intenzívnu primárnu produkciu, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo vrátane finalizácie farmárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR vo väzbe na európske a globálne výzvy a má ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja regiónov.


PROGRAM INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020

Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov
Doba riešenia: 02/2019 – 09/2021
Hlavný partner: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Koordinátor za NPPC-VÚTPHP: Ing. Janka Martincová, PhD.
Hlavným cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát. Spoločné aktivity a opatrenia budú viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.


PROJEKT AGENTÚRY NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA

Využitie potenciálu borievky (J. communis L.) v potravinárskom priemysle
Kód projektu: APVV-19-0471
Doba riešenia: 07/2020 – 06/2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za NPPC-VÚTPHP: Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis L) sú na Slovensku v súčasnej dobe na ústupe. V záujme zachovania charakteru krajiny a biodiverzity je snahou výskyt borievky nielen zachovať na Slovensku , ale pomocou agrolesníckych systémov jej pestovanie rozšíriť.. Zvýšením výmery pestovateľských plôch borievky obyčajnej sa otvára cesta jej využitia aj v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu ako v liehovarníckom priemysle. Primárnym cieľom predkladaného projektu je získanie vedomostí o miere vplyvu pôdnoklimatických podmienok na kvalitu esenciálnych olejov získaných z borievok. Nasledujúcou úlohou v projekte je výskum vplyvu moderných extrakčných techník na kvalitu a kvantitu éterického oleja získaného z plodov a ihličia borievky a možnosť využitia oleja na získanie nových potravín, kde by olej pôsobil nielen na vytvorenie netradičnej chuti a arómy , ale súčasne aj mikrobiálnej stabilizácii nealkoholických nápojov, v cukrovinkárskom priemysle a v priemysle olejov. V neposlednej rade extrakcia borievok do vodnoalkoholických roztokov a ich destilátov prinesie poznatky o zložení a chutí , ktoré budú základom pre vytvorenie matrice pre hodnotenie kvality destilátov z extrakčnej destilácie borievok.


VISEGRAD FUND

Content of nitrates and nitrites in vegetables from different types of agriculture. Joint education action
Kód projektu: 22020204
Doba riešenia:
09/2020 – 10/2021
Hlavný partner: Institute of Technology and Life Sciences (Falenty, Poľsko)
Koordinátor za NPPC-VÚTPHP: Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.
Projekt má vzdelávací charakter a zahŕňa workshopy pre študentov základných škôl v oblasti pohoria Male Pieniny. Na projekte sa podieľajú vedci z poľského ITP  a slovenského NPPC-VÚTPHP. Cieľom projektu je zlepšenie poznatkov o rozdieloch v obsahu dusičnanov a dusitanov v konzumovaných rastlinných výrobkoch (najmä v zelenine) a upozornenie na vzťah medzi kvalitou produktu a miestom jeho pôvodu (tradičné a ekologické pestovanie). Projekt tiež zdôrazňuje podporu udržateľných a ekologických poľnohospodárskych postupov, najmä v regiónoch s hodnotnými environmentálnymi podmienkami. Okrem toho budú školské zariadenia vybavené prístrojmi a experimentálnou súpravou na jednoduché a bezpečné testovanie obsahu dusičnanov a dusitanov v potravinách.